Plain Jacket Potato
£3.60
£3.60
Jacket Potato With Cheese
£4.90
£4.90
Jacket Potato with Cheese & Beans
£4.80
£4.80
Jacket Potato with Tuna & Sweetcorn
£5.80
£5.80
Jacket Potato with Tuna, Sweetcorn & Cheese
£5.50
£5.50
Jacket Potato with Chilli Con Carne & Cheese
£6.00
£6.00
Jacket Potato with Chicken & Sweetcorn
£6.80
£6.80
Jacket Potato with Beef Bolognese
£6.00
£6.00
Jacket Potato with Beef Bolognese & Cheese
£6.00
£6.00